Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Regulamin

TEKST JEDNOLITY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 2015-09-08 R.
 

 1. INFORMACJE O SPÓŁCE
  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy butik.ic25.pl.
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu znajdującego się pod adresem butik.ic25.pl, gdzie prowadzony jest sklep internetowy ze sportową odzieżą z jubileuszowej kolekcji Inter Cars. Usługodawca niniejszym informuje, że Towary dostępne w Serwisie zostały zaprojektowane i przygotowane specjalnie na to Jubileuszową Galę Inter Cars, która odbędzie się 19 września 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. .
  3. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:
   1. adres poczty elektronicznej: jubileuszowa.kolekcja@ic25.pl
   2. serwis internetowy: butik.ic25.pl,
  4. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 2. DEFINICJE
  W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:
  1. „Cena” – oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Towaru brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Usługodawcy). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar, Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.
  2. „Dzień Roboczy” – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, na ternie Polski.
  3. „Grupa Inter Cars” – oznacza Inter Cars S.A. oraz podmioty zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości w stosunku do Inter Cars S.A.
  4. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).
  5. „Konto Użytkownika” – oznacza część Serwisu, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
  6. „Koszty Dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru/ów będących przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Dla Zamówień złożonych po 2015-09-08, godz. 1.00 Koszty Dostawy wynoszą 0 PLN (Towar może zostać odebrany wyłącznie w dniu 19.09.2015 r. w godzinach 9.00-18.00 przed wejściem na Stadion Narodowy, gdzie organizowana jest Gala z okazji 25-lecia Inter Cars (Warszawa, Stadion PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Warunkiem odbioru jest okazanie wydruku potwierdzającego opłacenie zamówienia zawierającego unikatowy numer zamówienia oraz adres e-mail na który zostało ono wysłane).
  7. „Koszyk” – oznacza funkcję Serwisu wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów, usuwania, zmiany Towarów) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży).
  8. „Prawo autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 t. j. ze zm.).
  9. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
  10. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://www.butik.ic25.pl.
  11. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.
  12. „Towar” – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Serwisu, które opatrzone zostały informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Serwisie rzeczy które zostały opatrzone terminem „niedostępne” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka) nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.
  13. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie danej Usługi, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
  14. „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu, w sposób opisany w Regulaminie.
  15. „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
  16. „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.
  17. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu lub który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.
  18. „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza każdą osobę, która zarejestrowała się w Serwisie zgodnie z postanowieniami 6 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu). Użytkownikiem Zarejestrowanym może być wyłącznie przedsiębiorca.
  19. „Zamówienie” – oznacza składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu zamówienie obejmujące Towar (Towary) stanowiące przedmiot danej Umowy Sprzedaży. W treści Zamówienia wskazana zostaje również Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce odbioru / dostawy Towaru (Towarów) oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (ów) wskazanych w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach wynikających z Zamówienia oraz treści Regulaminu.

 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG)
  1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
   1. Usługę WWW – usługa polegająca na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie. Usługa WWW obejmuje w szczególności:
    1. możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),
    2. możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu,
   2. Usługa Serwisu – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu:
    1. utrzymania Konta Użytkownika,
    2. zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego możliwości:
     a. zachowania swoich danych teleadresowych,
     b. zmiany hasła autoryzującego dostęp do konta,
     c. dostępu do historii swoich zamówień.
  2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników (nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie), tj. każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.
  3. Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu.
  4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony, na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 7 Regulaminu.
  6. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).
  7. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim, na podstawie niniejszego Regulaminu.
  8. Usługodawca informuje, że zakup jakichkolwiek Towarów z wykorzystaniem Serwisu nie przyznaje Użytkownikowi jakichkolwiek dodatkowych uprawnień związanych z Jubileuszową Galą Inter Cars. Udział w Jubileuszowej Gali Inter Cars możliwy jest na podstawie indywidualnych zaproszeń dystrybuowanych oddzielnie, co w żaden sposób nie jest powiązane z Towarami, Serwisem ani jakąkolwiek inną kwestią uregulowaną w Regulaminie.

 4. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH
  1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:
   1. naruszających prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste innych osób,
   2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
   3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,
   4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: jubileuszowa.kolekcja@ic25.pl.
  3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
  4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

 5. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA
  1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. posiadanie dostępu do Internetu,
   2. podłączenie do Internetu,
   3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 9.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,
   4. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript.
  2. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
  3. W związku ze świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.
  4. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajduje się na stronie butik.ic25.pl/pl/cookies/.
  5. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.
  6. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 14.4 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umów Sprzedaży):
   1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,
   2. mechanizm autokompletacji danych,
   3. mechanizm dwukrotnego wpisywania hasła,
   4. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych i zamówień.
  7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz poszczególnych Umów Sprzedaży następuje przez:
   1. Prezentację treści umowy w Serwisie pod adresem: butik.ic25.pl/pl/regulamin/,
   2. Dołączenie treści regulaminu do e-maila z rejestracją i/lub Zamówieniem,
   3. Weryfikacja zapoznania się przez użytkownika z regulaminem,
   4. Pobranie przez użytkownika treści Regulaminu na dysk twardy (dla procesu rejestracji bez adresu e-mail).
  8. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z następującymi szczególnymi ryzykami i zagrożeniami:
   1. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych i/lub innych informacji.

 6. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
  1. Serwis umożliwia rejestrację Użytkownika. Rejestracja możliwa jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy w trakcie wcześniejszych kontaktów handlowych z podmiotami należącymi do Grupy Inter Cars uzyskali numer klienta. Pozostałe osoby mogą korzystać z funkcjonalności Serwisu bez rejestracji.
  2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oraz aktywacja Konta następuje według następujących procedur:
   1. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał już wcześniej rejestracji w serwisach ic25.pl lub 25lat-intercars.pl – rejestracja polega na zalogowaniu się do Serwisu z wykorzystaniem danych logowania podanych przy rejestracji w serwisach ic25.pl lub 25lat-intercars.pl. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany będzie do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na podstronie Serwisu.
   2. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonał nigdy wcześniej rejestracji w serwisach ic25.pl lub 25lat-intercars.pl:
    a. Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu zawierającą formularz rejestracyjny; Informacja zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie,
    b. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie swój numer klienta Inter Cars (który Użytkownik uzyskał w trakcie wcześniejszych kontaktów handlowych z podmiotami z Grupy Inter Cars) oraz numer NIP,
    c. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz kliknąć przycisk „Dalej”,
    d. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu),
    e. W celu przejścia do drugiego kroku procedury rejestracji Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Dalej”, a następnie, po wyświetleniu się nowej podstrony Serwisu Użytkownik powinien wpisać dane do formularza rejestracyjnego (Dane Użytkownika)
    f. poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptacji Regulaminu), z zastrzeżeniem pkt. 6.2.2(i) poniżej,
    g. z chwilą przesłania przez osobę dokonującą rejestracji powyżej opisanego formularza rejestracyjnego (tj. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”) zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Usługodawcą umowa o świadczenie usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Usługi Serwisu dopiero po dokonaniu aktywacji Konta (umowa zostaje zawarta pod warunkiem aktywacji Konta przez Użytkownika),
    h. po otrzymaniu formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę następuje rejestracja Użytkownika i tym samym następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, a Usługodawca przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika informację potwierdzającą rejestrację
    i. w przypadku gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego, lub inną osobę (innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika w Serwisie, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego, w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.
  3. Usługodawca informuje, że wymaganie aktywacji Konta wprowadzone zostało w celu ochrony wszelkich osób, w tym Użytkowników przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich danych (w tym adresu e-mail) oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu.
  4. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji (a w przypadku procedury uproszczonej przy składaniu Zamówienia) identyfikatora (adres poczty elektronicznej) oraz hasła. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika.

 7. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU
  1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik Zarejestrowany może: 7.2.1. w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez podania przyczyny, 7.2.2. złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenie pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: jubileuszowa.kolekcja@ic25.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
   1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu,
   2. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego w związku z korzystania z Usług Serwisu przepisu prawa lub praw innych osób.
  4. Niezależnie od postanowienia pkt. 7.3 powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
   1. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje,
   2. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,
   3. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
   4. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu.
  5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 7.3 powyżej, jak również w pkt. 7.4 powyżej, Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 7.3 powyżej, lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 7.4 powyżej.
  6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
  7. Z chwilą wygaśnięcia Umowy następuje usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego oraz danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika.

 8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY)
  1. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga rejestracji w Serwisie.
  2. Użytkownik może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  3. Przedstawione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje o Towarach stanowią złożone przez Usługodawcę zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Usługodawca informuje, że Zamówienia złożone po 2015-09-08, godz. 1.00 mogą być opłacone wyłącznie z wykorzystaniem serwisu PayU (dopuszczalna jest wyłącznie płatność z góry), a ich odbiór możliwy wyłącznie w dniu 19.09.2015 r. w godzinach 9.00-18.00 przed wejściem na Stadion Narodowy, gdzie organizowana jest Gala z okazji 25-lecia Inter Cars (Warszawa, Stadion PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Warunkiem odbioru jest okazanie wydruku potwierdzającego opłacenie zamówienia zawierającego unikatowy numer zamówienia oraz adres e-mail na który zostało ono wysłane).
  5. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Serwisu (tj. kupna określonych Towarów przy wykorzystaniu Serwisu) następuje przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w tym poprzez wybór (oznaczenie) odpowiednich opcji oraz wprowadzenia danych do formularzy znajdujących się na kolejnych podstronach Serwisu, zgodnie z następującą zasadami:
   1. jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika i chce skorzystać z ułatwień związanych ze składaniem Zamówienia (opisanych w pkt. 3.1.2 Regulaminu), powinien zalogować się do Serwisu,
   2. Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Użytkownik może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary,
   3. po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Użytkownik zamierza kupić, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Serwisu, przy wykorzystaniu funkcji Serwisu Użytkownik powinien:
    podać dodatkowe dane (w tym dane do faktury),
   4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego (pod polem pozwalającym na podanie loginu i hasła). Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.
   5. w przypadku, gdy Zamówienie składa Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się do swojego Konta Użytkownika, w formularzu Zamówienia wpisywane są automatycznie dane kontaktowe Użytkownika Zarejestrowanego zamieszczone w ramach Konta Użytkownika. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość zmiany danych kontaktowych Użytkownika wpisanych w powyżej opisany sposób do formularza Zamówienia.
   6. na podstronie Serwisu wyświetlane zostaje potwierdzenie Zamówienia, pod którym znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”. Użytkownik składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów wskazanego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie,
   7. po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Użytkownika (skutecznym przesłaniu formularza Zamówienia), Użytkownik przekierowany zostanie na stronę podstrony Serwisu zawierającej podsumowanie Zamówienia oraz zawierającej link do serwisu PayU, z wykorzystaniem którego możliwe będzie dokonanie płatności za Zamówienie
   8. po otrzymaniu płatności, Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył Zamówienie (podany w ramach rejestracji w Serwisie lub przy złożeniu Zamówienia) oświadczenie o przyjęciu Zamówienia. Przesłanie przez Usługodawcę informacji o przyjęciu Zamówienia, stanowi przyjęcie złożonej przez Użytkownika (w treści Zamówienia) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści określonej Zamówieniem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
  6. Od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik może dokonać zmiany złożonego Zamówienia lub wycofania Zamówienia wyłącznie za zgodą Usługodawcy.

 9. MIEJSCE I ZASADY DOSTAWY TOWARU
  1. Usługodawca dostarcza Towar wyłącznie na terytorium Polski.
  2. Składając Zamówienie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dla Zamówień złożonych po 2015-09-08, godz. 1.00 Towar może zostać odebrany wyłącznie w dniu 19.09.2015 r. w godzinach 9.00-18.00 przed wejściem na Stadion Narodowy, gdzie organizowana jest Gala z okazji 25-lecia Inter Cars (Stadion PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa). Brak jest możliwości dostawy Towaru przez kuriera pod wskazany przez Użytkownika adres. Warunkiem odbioru jest okazanie wydruku potwierdzającego opłacenie zamówienia zawierającego unikatowy numer zamówienia oraz adres e-mail na który został on wysłany.
  3. Wszelkie Zamówienia nieodebrane w dniu 19.09.2015 r. zgodnie z pkt 2 powyżej zostaną przekazane do Filii Inter Cars.

 10. CENA, KOSZTY DOSTAWY
  1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia obejmującego Cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Koszty Dostawy.
  2. Cena Towaru nie zawiera Kosztów Dostawy Towarów. Koszty Dostawy wskazane zostały w ramach Serwisu.
  3. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty Dostawy Towaru podawane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  4. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny oraz Koszty Dostawy przed dostarczeniem Towaru (przedpłata). Dokonanie zapłaty jest warunkiem rozpoczęcia realizowania Zamówienia.
  5. Użytkownik może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy wyłącznie z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej (PayU). W tym celu Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  6. Usługodawca dostarcza Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

 11. KONSUMENCI – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
  1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
   1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: Inter Cars S.A., Dział Zwrotów Internetowych, ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów lub składając pismo pod tym adresem,
   2. pocztą elektroniczną na adres: jubileuszowa.kolekcja@ic25.pl.
  3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy, pod adresem: https://butik.ic25.pl/pl/reklamacje/ Ponadto, Usługodawca wraz z dostarczonym Towarem udostępnia Użytkownikowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (formularz) w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowę taka uważa się za niezawartą.
  6. Postanowienia pkt. 11.1 – 11.5 powyżej znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy zawarli Umowę o świadczenie Usługi WWW działając jako Konsument (tj. do Użytkowników będących Konsumentami).

 12. KONSUMENCI – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY („ZWROTU TOWARU”)
  1. Postanowienia niniejszego punktu 12 mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Użytkowników, którzy zawarli Umowę Sprzedaży (złożyli Zamówienie) nie działając jako konsumenci.
  2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
   1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Usługodawcy: Inter Cars S.A., Dział Zwrotów Internetowych, ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów lub składając pismo pod tym adresem),
   2. pocztą elektroniczną na adres: jubileuszowa.kolekcja@ic25.pl.
  5. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży pod adresem: butik.ic25.pl/pl/zwroty/. Ponadto Usługodawca wraz z dostarczonym Towarem udostępnia Użytkownikowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (formularz) w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy Sprzedaży, Umowę taką uważa się za niezawartą.
  8. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru Usługodawcy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru Usługodawcy przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru przesyłając Towar na adres Usługodawcy: Inter Cars S.A., Dział Zwrotów Internetowych, ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów,
  9. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.
  10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem 12.12 poniżej.
  11. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że dopuszcza możliwość dokonania zwrotu płatności poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zamierza skorzystać z takiego sposobu dokonania zwrotu, w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub wraz z nim powinien podać numer rachunku bankowego oraz dane posiadacza takiego rachunku wraz z informacją, że zwrot płatności powinien nastąpić przelewem na taki rachunek bankowy.
  12. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
  13. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  14. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY („ZWROTU TOWARU”) I UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG – UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI
  1. Postanowienia niniejszego punktu 13 mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Użytkowników, którzy zawarli Umowę Sprzedaży (złożyli Zamówienie) nie działając jako konsumenci.
  2. Z uwagi na rodzaj Towarów Usługodawca informuje, iż nie wyraża zgody na odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn. Podstawą odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika mogą być wyłącznie właściwe przepisy prawa.

 14. KONSUMENCI - WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA), REKLAMACJE
  1. Postanowienia niniejszego punktu 14 mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Użytkowników, którzy zawarli Umowę Sprzedaży działając jako Konsumenci
  2. Wszystkie Towary sprzedawane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
  3. Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad.
  4. Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Usługodawca jako sprzedawca odpowiada względem Użytkownika z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), z zastrzeżeniem pkt. 15.2.1 poniżej.
  5. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Reklamacja może zostać złożona Usługodawcy w dowolny sposób. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Konsumenta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie na czym polega wada Towaru, a także żądanie, tj. preferowany sposób załatwienia reklamacji.
  6. Użytkownik wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towar lub sposób jego zamontowania dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek udostępnienia Towaru Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  7. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną.
  8. O ile to możliwe, Usługodawca zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).
  9. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.

 15. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI - UŻYTKOWNICY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI
  1. Postanowienia niniejszego punktu 15 mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do podmiotów nie będących konsumentami.
  2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego.
  3. Łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 500 zł (pięćset złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  4. Łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy Sprzedaży ograniczona zostaje do kwoty stanowiącej równowartość ceny sprzedaży, o ile bezwzględnie przepisy nie stanowią inaczej.
  5. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w niniejszym pkt. 15 powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.
  6. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia niniejszego pkt. 15 nie mają zastosowania do Umów o świadczenie Usług zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.

 16. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
  2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:
   1. Poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.3.1 Regulaminu,
   2. złożona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.
  3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
  5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 15.3 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

 17. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  1. Użytkownik, który zawarł Umowę lub Umowę Sprzedaży działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:
   1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy lub Umowy Sprzedaży,
   2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
  2. Użytkownik, który zawarł Umowę lub Umowę Sprzedaży działając jako Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2015 r. Do tej daty obowiązuje regulamin z dnia 11 sierpnia 2015 r. (treść dostępna tutaj).
  2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,
   2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,
   3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,
   4. wprowadzenia odpłatności Usługi,
   5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,
   6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,
   7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,
   8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,
   9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń, lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,
   10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,
   11. zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 14.4 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umów Sprzedaży),
   12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umów Sprzedaży,
   13. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.
  3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikowi Zarejestrowanemu informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  4. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.
Tekst w stopce

Sklep Motointegrator Team to gratka dla fanów  Maćka Oleksowicza, Krzysztofa Hołowczyca. Możecie zaopatrzyć się w rajdowe bluzy, czapki. koszulki z logo Motointegrator Team.